בנושא
בכרם
חדשות
 
בת פלוני לפלוני / 48תשע"ו
בביכורים מאז ח´ שבט ה´תשע"ו

דרשו חז"ל: "בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב ומזווג זיווגים. אמר לו "ריבונו של עולם, בכך מעשיך?",  אמר לו "הן". שאלו "ומה טעם יש בדבר?", אמר לו "ומה אעשה שקשה זיווגן כקריעת ים סוף? ולא זו בלבד, אלא שאני מזווג, ולסוף אינם משתדכין זה בזה". אמר לו משה "ריבונו של עולם, זווג אתה זיווגים, ותן מעשה שידוכין בידי בשר ודם" .

עלתה במחשבה לפניו יתברך לקחת כל אישה חכמת לב ולתת בליבה חכמה ודעת שיהא הוא יושב ומזווג זיווגים מלמעלה, והיא יושבת היא ומשדכתן מלמטה. מה עשה? נטל מנשמות ישראל שבכל דור ודור, והניח שמה אישה אחת בכל דור שתהא משדכת את ישראל וקראה "שדכנית". ולא זו בלבד, אלא שזיק של שדכנות נתן בלב כל איש מישראל שיהיו עוסקים בפריה ורביה. ומאז שעשה כן, כיוון שמגיע כל דור לגיל עשרים שנה, מיד הם הולכים זה אצל זה ומכיר כל אדם לחבירו ריבה נאה, אחת לכל כמה זמן..."

***

אף שהיה ראוי לספר על כל דור ודור מיום שניתנה תורה ועד סוף כל הדורות, אין כל דור שווה. דור דור וצרותיו, דור דור ושדכניותיו. ואחר שכבר דרשו חז"ל את שדרשו, אין לנו אלא לגלות שדכנית שבכל דור וילך אצלה כל אדם ומיד הוא מתברך באהבה ואחווה ושלום ורעות.

קל דורנו מדורות ראשונים וגם קשה הימנם. קל הימנם - שבדורות הראשונים אדם הולך ומחזר בכל העולם כולו אחר נשמת השדכנית שבדור ואינה מוצאה, ובדורנו כבר יצאה לתהילה ולתפארת הגב' זילפה לייבוביץ' שכל זיווג וזיווג שזיווגה נבנתה עליו אבן מחרבות ירושלים. וקשה הימנם – שדורות ראשונים אין אדם מתבייש ללכת אצל שדכנית, ובדורנו רוצה כל אדם לפגוש נערה בדרך שאצל אומות העולם קוראים אותה "רומנטית", ואצלנו קוראים אותה "הבל ורעות רוח".

מהי אותה דרך?

משל לאדם אחד שהולך במעבר אחד בבית מדרש של גוים המתקרא אוניברסיטה. רואה כנגדו ריבה נאה וכובש עיניו בקרקע. כיוון שהוא מגיע אצלה, נתקל בה, וספרי מינות נופלים מבית שחיה. מה עושה? מתכופפים הוא והיא ומרימים הספרי מינות, ונותנם אצלה. מסמיקה היא ומסמיק הוא ופותחים בשיחה בטלה. לא כל השיחות שוות ולא כל הדברים שווים, הצד השווה שבהן - שלאחר כמה דקות הולכים ושותים כוס של קפה הפוך. לסוף כמה שנים הריהם שוכנים בדירת שלושה חדרים בגבעת שמואל המתחדשת ומתקיים בהם מה שאמרו חז"ל "איש ואישה: זכו – שכינה ביניהם".

ושוב מעשה שבדורנו בנער אחד, אדמוני עם יפה עיניים וטוב רואי, שהגיע לגיל עשרים שנה. מיד נזכר שאמרו חז"ל "בן עשרים שנה ולא נשא אישה הקב"ה אומר עליו – תיפחנה עצמותיו", מיד נזדעזעו כל איבריו והחליט למצוא לו אישה. מאחר שהיה ככל ישראל מושפע מאומות העולם, ורצה להכיר מישהי בדרך שקראנוה רומנטית, לא היה מוכן ללכת אצל זילפה ליבוביץ'. כך היה מעביר שנתיים ימים, מקבל הצעה מחברו אחת לכמה עיתים, ולעיתים נדירות (ובעיקר לאחר שהיה שותה שיכר) מעז לפתוח בשיחה עם איזו בת ישראל. הקיצור, כפי שסיפרנו היה הולך ומכלה כל ימיו ודומה עליו כאילו כל העולם זועק לעומתו "מבלה עולם – צא וברור לך בת ישראל! ואל תסתכל בנוי, אלא במשפחה". ועל אף שהיה נותן דעתו על הפסוק "שקר החן והבל היופי", היה קופץ עליו רוגזו של יצר הרע בכל עת ומטיל בו ארס של נחש של אדם הראשון ואומר לו "אי אתה חפץ לברור לך ריבה נאה שבנאות, מעולה שבמעולות, עשירה שבעשירות, שכל ישראל יתקנאו בך?".

מקץ שנתיים ימים כמעט שנשבר. רע היה עליו המעשה, וראה שכל זה אינו אלא הבל.

מאס בחיי בדידות, שבהם הוא חוזר כל ערב לחדרו לסעוד את נפשו בפת הממולאה בקטשופ וגבינה צהובה, ועשויה במכשיר טוסטר של משולשים. שידוע לכל בר דעת שטוסטר כזה מוציא מספר זוגי של טוסטים, ועם מי ראוי לחלוק טוסט יותר מאשר עם רעיה מהימנה.

מאס בבררנותו שלו שאינה מניחתו למצוא לו אישה טובת מראה ואופי, שליבה רחב מיני ים ומידותיה טובות כשל ר' אריה לוין.

ויותר מזה מאס בבררנותן של בנות ישראל שדחוהו כמה פעמים, ולא הניחו לו אפילו דייט שלישי להתגדר בו. וכי איזה פגם יש בו? וכי איזה פסול יש בו? וכי אינו נחמד למראה וטוב לעיניים? וכי אינו יודע מקרא ומשנה אגדות והלכות מרובות? וכי אינו בקי בכל שבע חכמות שנתן הקב"ה בעולמו – מחכמת שירה ועד חכמת פילוסופיה?

אותם ימים שקל וטר בנפשו. אמר, "אם כן, למה זה אנוכי?" וכמעט שהלך אצל זילפה לייבוביץ' שתשדכהו, אלא שמפני מעשה שהיה לא הלך אצלה. ומעשה שהיה כך היה:

פעם אחת היה יושב ועוסק בהבלי העולם הזה, מעלה ומוריד אצבעו על פני מסך של פלאפון וגולל מעלה מטה קירו של פייסבוק. לא זז משם עד שקפץ אל עיניו פוסט של חברו מענייני שידוכין והיה קורא אותו בשקיקה כאדם צחה צמא בארץ ציה ועייף בלי מים. מאחר שסיים לקראו, גלל העמוד מטה לתת חן לפוסט ולחבבו בלייק ותגובה. באה אל עיניו תגובתה של אותה ריבה שניתחה הנושא באבחנה דקה מן הדקה, ביפי כתיבה ונועם דברים שאין כדוגמתם. הקיש על שמה ונכנס אצל העמוד שלה והיה הולך וקורא דבריה כל היום כולו.

כיוון שראה שכל דבריה טוב טעם ודעת, שלח אצלה בקשת חברות כדרך שעושים בני אדם בפייסבוק ונענתה לו. החל נושא ונותן איתה בדברים עמוקים עד מאוד מכל הוויות העולם הזה. יום אחד אזר עוז בנפשו להזמינה לכוס קפה, וסירבה לו. אלא שהוא, שהיה מלומד בעסקי שידוכין מיד שח לה בכֹה  ונם לה בכֹה עד שהסכימה בחפץ לב לצאת איתו.

לאחר כמה זמן יצאו, ולא הייתה ביניהם שום שיחה קטנה שקוראים small talk ושום מבוכה של שני בני אדם זכר ונקבה שנפגשים בפעם הראשונה, ומגששים האחד אל ליבו של השני בשאלות קטנוניות של "שירות לאומי" ושל "מה אביך עושה" ושל "כמה אחים יש לך"; אלא היו משיחים וקולחין מנושא אל נושא עד שהקיפו כל נושאים שבעולם.

חשב אותו בחור שהנה כי כן יוכלו לצאת עוד פעם או פעמיים ואולי אפילו יתקדמו משם, אלא שאין אדם יודע דעת חבירו והיא סיננתו כל היום שלמחרת ולאחר מכן דיברה דברים משובשים וחסרי פשר עד שלא ידע כלל מה יעשה, או למה היא מתכוונת. "הן" לא אמרה לו, ו"לאו" לא אמרה לו.

מה עשה? נפנה והלך אצל חברו יוסף, שמלאכי השרת מתקנאים בו על חלקות לשונו ועל טוב מראהו ושכל נשות תבל ומלואה שולחות אצלו מוהר ותשורה שיצא עימהן ונתייעץ בו.

"אח שלי היקר" אמר לו, שכך דרך בחורים שבימינו לכנות זה את זה, "נתחברתי באותה ריבה נאה וחסודה, אלא שלאחר שיצאנו מיד החלה להתנהג בדרך משונה, ואיני יודע כוונתה ורצונה".

"אח שלי גיבור" השיב לו, שגם כך דרכם של צעירים לכנות זה את זה, "כלום משוכנע אתה שהיא הבינה את כוונותיך?".

"וכי אפשר ששילמתי עליה ונהגתי בה כדרך גבר בעלמה ולא הבינה?" שאל.

"ראה" אמר יוסף, "נסה להיות ישר וברור. שכבר אמרו נביאים "ואורחותיה עקלקלות", ואולי תעלה בידך".

שלח לה מברק בוואטסאפ, שכולו ישירות ואסרטיביות, והציע לה שיהיו יוצאים שוב. וכדי לעשות העקוב למישור ולהבהיר הדברים הקשים, הסביר לה שכוונתו לטוב, ולא למוטב, ושרצונו בקשר ולא בידידות. מאחר שאין דרכן של בחורות להשיב מיד, חיכה כמה שעות  לתשובתה. "תקשיב," כתבה "לא שאינך עלם חמודות, אלא שבדיוק יצאתי מקשר ואין זה זמן טוב בשבילי לקשר חדש". הלך לו בפחי נפש.

וכי דומה עליכם שכך נגמר סיפורנו?

לאחר תקופת מילוא לבנה וחיסורה כדי ארבע פעמים, שב והרהר בדבר. מאחר שדחתה אותו פעם אחת, לא היה קל עליו לאזור כגבר חלציו פעם שניה ולהציע לה שיצאו, ואולם להניח הנושא זה גם לא יכול היה, שכן זכר רוב כשרונה וחריפותה ושנשאה חן בעיניו. חשב אולי יכתוב לה קטע המלא בדברי כיבושין המעוררים את הלבבות. תכף קפץ עליו זעמו של יוסף חברו שאמר לו "בני, לעולם הפוך את הסיטואציה וחשוב מה היית חושב אתה אילו פנו אליך כך! ביטחון עצמי וקלילות רבה הם המפתח לעניין" (והוא וודאי צדק, שאין דרכו של אדם שאינו מעוניין במישהי או דרכה של מישהי שאינה מעוניינת במישהו להשתכנע בכגון דא. ואין כובש זכר ליבה של נקבה בדברי כיבושין אלא אחת לאלף דור בעולמנו המציאותי – ואחת לכל יום ויום בסדרות טלנובלה ארגנטינאיות וסרטי נשים הליוודיים).

לא ידע מה יעשה עד שבאתה לפניו תחרות סיפורים, והחליט שיהא כותב כל הסיפור כהוותו, ושולח. וממה נפשך? אם היא תקרא את הדברים ותסיק דבר מתוך דבר – אולי יעלו לפניה לטובה ויצאו שנית, ואם לאו, אולי בכל זאת יישאו דבריו חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם.

***

וחצי שנה מאותם הימים שסיפרנו עליהם, נכנס אצל חנות של מתנות ושאל "אני מחפש מתנה. אני ופלונית יוצאים כבר חצי שנה ביחד, היש לכם משהו מתאים?"

***

אותה שעה ישב משה במרום אצל כיסא הכבוד ואמר לקודשא בריך הוא "ראה כמה צרות לישראל, שאלמלי היה הולך אצל זילפה לייבוביץ', מיד הייתה משדכתו עם אותה ריבה". חייך קודשא בריך ואמר לו למשה "לא כן עבדי משה. ניצחוני בני. שאלמלי היה הולך אצלה הייתה משדכתו בזיווג שאני זיווגתי לו. ועתה נתחבר בזיווג שהוא ברר לו".

כיוון שיצא דיבור זה מפי הגבורה יצא גור של אש מבית קודשי הקודשים, ונזדעזעה הארץ ת"ק פרסה על ת"ק פרסה, ונתנו כל מלאכי השרת ושרפי מעלה שירות ותשבחות לאדון כל הארץ ואמרו "חותמו של הקב"ה אמת".

***

ענתה לו הזבנית שבחנות "קודם תתחיל בבלונים, אחר כך כבר נראה איך להמשיך".48 שעות

© כל הזכויות ליצירה שמורות ל48תשע"ו
חתום מנוי על היוצר       עשה /בטל מנוי
שלח לחבר   הדפס יצירה   שמור
הוסף לרשימת היצירות שאהבתי


שלח מסר ליוצר דרג יצירה הוספת תגובה
 
 
ט´ שבט ה´תשע"ו  
מעוגנן היטב. ואין דרך להגיד את זה בצורה ספרותית-זה קרע אותי מצחוק, אז תודה.
הפיסקה עם הספרים באוניברסיטה גאונית, ועוד כמה כאן.

והזכיר לי מאוד פוסט של שלמה קווס, אם ראית בפייסבוק-
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=531290007029415&id=100004452614172&pnref=story
ט´ שבט ה´תשע"ו  
הזכיר לך את שלמה? אני אהיה מופתעת אם זה לא הוא.

כתוב נהדר. כיפי ועגנוני בו בעת.

אני מתענגת כאן.
ט´ שבט ה´תשע"ו  
ויש גם עומק. לייק וזה.
ט´ שבט ה´תשע"ו  
היצירות בז'אנר הזה הולכות ומשתבחות.
ט"ז שבט ה´תשע"ו  
מקסים ומשעשע.
 
כיפה בפייסבוק כיפה בטוויטר תוסף חדשות כיפה לכרום כיפה מאחורי הקלעים אפליקציית חדשות כיפה לאיפון אפליקציית חדשות כיפה לאנדרואיד