בנושא
בכרם
חדשות
 
זכריה ב´ / חגיז
בביכורים מאז כ"ד תמוז ה´תשע"ג

זכריה בן ברכיה וזכריה בן אבקולס רעים טובים היו משחר נעוריהם. שניהם גדלו יחד לאהבת תורה וליראת שמים מילדות בתלמוד התורה "טהרת הקדש" ועד ימיהם הטובים כאברכים בישיבת ההסדר "אור התורה". אך על אף  שאהבת התורה ניכרה בשניהם מגיל צעיר,  ניתן היה לראות שזכריה בן אבקולס מדקדק מעט יותר במצוות. ומעשים שונים הורו על כך.

עוד טרם הגיעו למצוות יצאו עם כמה חברים לטבול בליפתא. ירדו וטבלו, ונשתהו להנאתם במים החיים. עבר הזמן והוצרכו החברים לאדם שיעלה ויביא אליהם את האוכל שהניחו בחוץ. חשב זכריה בן אבקולס בענוותנותו: "אם אני עולה, חובה עלי ללבוש ציצית, שלא אלך ארבע אמות בלא מצוות. וכיוון שכך מתחייב אני ברכה. אך ישנם פוסקים הסבורים שאין לברך אלא על ציצית גדול, ואיך אכניס עצמי לספק ברכות?" נמנע ולא עלה. ואלו זכריה בן ברכיה עלה והביא את האוכל לחברים.

כך גם בעודם בישיבה התכונית כשהתנדבו חבריהם בארגון חסד הסמוך לישיבה. זכריה בן אבקולס, בידעו כי אין לך ארגון חסד שלא הגיעו אליו בנות שרות לאומי, נמנע מלהתנדב. זכריה בן ברכיה, לעומתו היקל והתנדב.

אומרים כי הדבר בורר עוד מרחם. חנה, אמו של זכריה בן ברכיה קבעה עתים עם בעלה ללמוד גמרא. לימוד התורה הזה בא במעיה כאילו למדוה תפלות ונפגע במשהו גם הבן, על אף שהיה ירא שמים.

ובכן עשו השנים חיל, בישיבה ובצבא (מי בחי"ר ומי ברבנות) ולאחר מכן פנו ללמודי דיינות. זכריה בן אבקולס בחבתו לקדש ורצונו לחסות תחת כנפי השכינה פנה לדין, וכמאמר הגמרא: "אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל דיין שדן דין אמת לאמיתו משרה שכינה בישראל שנאמר א-להים נצב בעדת א-ל בקרב א-להים ישפט'". זכריה בן ברכיה שראה את דמעת העשוקים ואין להם מנחם קבל על עצמו לעזור לכונן צדק ויושר בבית הדין.

באותם הימים החלו אנשים שונים תובעים את בניין בית המקדש. אנשים כפויי טובה ודוחקי קץ, שלא די היה להם במה שהכניסם הקדוש ברוך הוא לארץ ישראל אלא היו דורשים את בניין בית הבחירה בידי בשר ודם. ואותם המעפילים מצאו להם מהלכים בין העומדים על משמר התורה, הם תלמידי חכמים. והיו אותם תלמידי חכמים תומכים בהם שהרי "דור שבן דוד בא קטיגוריא בתלמידי חכמים". בין אותם הנגררים אחריהם היה זכריה בן ברכיה. היאך פגש בהם: משום מעשה שהיה: פעם אחת התעכב בדין ולא ירד לתפילת מנחה בבית המדרש של בית הדין. ראה ששוב לא יוכל למצא מניין בבית המדרש, ועוד שלא רצה להפריע ללומדים, והלך לבית כנסת סמוך להתפלל. כיוון שעבר על דברי רבי אמי ורבי אסי ד"לא מצלו אלא ביני עמודי היכא דהוו גרסי" פגעה בו מידת הפורענות והתפלל על יד עלון של אותם מקיצי הקץ. זכריה בן ברכיה לא היה מהקובעים לעצמם סדר בפני עצמו בעת חזרת הש"ץ, אולם לאחר התפילה התמהמה קמעא להשקיף בעד העלון. כיוון שעמד על תורף העלון שמח שמחה גדולה. מצוות ה' הרי חביבות עליו, ותקון עולם במלכות ש-די לנגדו תמיד, והרעיון לכונן בית חיינו ולהשיב שכינת ה' בתוכנו שמח אותו. מאוחר יותר באותו יום, בשובוו לביתו, דבר עם אשתו והחליטו להצטרף לאותם החפצים בכינון המקדש (בכך חרגו מן המקובל בעולם התורה, שכן רבים מהרבנים אף כי עודדו את אותם האנשים בסתר לא תמכו בהם בפומבי, שלא רצו שידבק בהם שמץ הזיות בעיני הצבור, ותרד קרנם, ונמצאו מחטיאים את הצבור בזלזול בכבוד חכמים. זכריה בן ברכיה לא דקדק אף בכך).

אף רבינו זכריה בן אבקולס זכה לפגוע באותם פורצי גדר. לא חלילה שהתפלל מחוץ לבית המדרש, אלא שפעם אחת יצא אחד האנשים הללו לצוד נפשות, ונטפל לרבינו. רבינו שמע את דבריו ומיד, תוך כדי דבור, קרע קריעה כנגד הלב, ממנו נאנח אנחה נוראה. עוד באותו יום ישב לפרסם קונטרס בו תתברר דעת תורה בנושאים הנ"ל. בקונטרס שתיכף להוצאתו לאור הופץ בכל קהלות ישראל, קונטרס "בבתיכם ספונים", ציין רבינו את כל הבעיות ההלכתיות הכרוכות בבניין הבית. הלא ידוע כי נתחדשו מאז ימי חתימת התלמוד כמה חומרות בדיני טריפות. וחומרות הללו אינן מעיקר הדין, אך לא יעלה על לב ישראל להקל בהן. אם כן, היה ונמצאה טריפה כזו בקרבן פסח: לאכול אי אפשר, משום החומרות שקבלו על עצמם בית ישראל חק ולא יעבור, להלין אי אפשר, שחובה לאכול מבשר הפסח, ומדאורייתא הקרבן כשר. ועוד, הלא  כבר שבחו חכמינו את בן נרבאי שבימיו לא היה נותר במקדש, וודאי שאין להשאיר נותר לכתחילה. ועוד בעיות חמורות העלה בנוגע לטבילת רווקות וכו', וסיים: "וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה, והרי הוא אפיקורס, ויינו יין נסך". ידידנו רבי זכריה בן ברכיה אמנם סרהב בו שיחזור בו מפסק זה וינסה לברר שוב להיכן הדין נוטה, אולם רבינו לא נשא פנים בתורה ולא שינה דרכיו, וכיוון שזכריה בן ברכיה לא הודה לדין ולא הגיע לאמת עד סופה, לא קויים בהם "את והב בסופה" והחזיקו בריב.

"אין פורענות באה לעולם אלא בשביל דייני ישראל", לא עברו ימים רבים והדיין זכריה בן ברכיה, ורעיו, גרמו לסלוק שכינה מישראל, רח"ל. וכך היה הדבר: אחד מאנשי "המקדש שבדרך", כפי שכינו עצמם אותם פורצי גדר, הגה תכנית פריצה להר הבית. אור לכ"ה כסליו פלש קמץ אנשים להר הבית ובחסות החשיכה הקים קלעים לקדש, קדש הקדשים, עזרה וסורג. טרם סיימו כבר הצטרפה אליהם קבוצה לצרך בניית מזבח העולה. לבסוף באה גם סיעת כהנים להקרבת התמיד. עיר הקודש ירושלים נבוכה ועלתה דרישה לסלקם מיד, אך  בית הדין התמהמה שכן נעשתה בניה של חומה ומגדל, ושעה לעתירת הפורצים, שעל הסרג נאמר "ויאבל חיל וחומה...", ועל הר הבית: "כמגדל דוד צוארך בנוי לתלפיות- תל שכל פיות פונים אליו." חמת רבינו וחמת כל גדולי ישראל בערה בהם, וכדברי הרמב"ם בהל' דעות: "לא יכעוס אלא על דבר גדול שראוי לכעוס עליו..." אך פנייתם לערכאות לא צלחה, שאלו לא שמו לנגדם דתי מלך מלכי המלכים.

ארכו הימים ולא נעשה דבר, שאין לפעול נגד חוקי המדינה, דדינא דמלכותא דינא, עד שהוציא רבינו קונטרס מיוחד: "וחמת המלך שככה". וגדר הבקעה שמצא, שהרי מלך שאמר לעבור על אחת מכל מצוות התורה אין שומעין לו, וצירף לכך את הר"ן הידוע כסניף להקל וכ"ו. ובתשעה באב פוצצו נוטרי החומות את הבית בירי תלול מסלול (שלא להתקרב למקום השכינה), ותם החטא ונעשה אותו היום יום משתה ושמחה. ואומר: "כה אמר ה' צב-אות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמעדים טובים והאמת והשלום אהבו" (זכריה ח') .בין המצרים מקדש

© כל הזכויות ליצירה שמורות לחגיז
חתום מנוי על היוצר       עשה /בטל מנוי
שלח לחבר   הדפס יצירה   שמור
הוסף לרשימת היצירות שאהבתי


שלח מסר ליוצר דרג יצירה הוספת תגובה
 
 
ד´ אב ה´תשע"ג  
מישהו פה למד את מסכת שבת לאחרונה.
לא מסכים עם מה שכתבת, אבל הרעיון חמוד (אם כי קצת מסובך ולא מספיק מסודר לטעמי).
יום טוב!
ד´ אב ה´תשע"ג  
ביקורת חריפה יש לך עליו...
אהבתי את האקטואליזציה, אם כי יתכן והיה אפשר לכתוב אותה בצורה מעודנת יותר, ולתת לקורא להבין יותר לבד.
לגבי תוכן הביקורת - כאן אני כבר פחות בטוחה...
כ"א אב ה´תשע"ג  
קודם כל הרעיון (אני עם שואפי המקדש...). שנית, הביצוע - כתיבה טובה ברמה גבוהה ומשלב אחיד. שלישית, הציניות. רביעית, ההרמזים והשנינויות.
כ"ה תשרי ה´תשע"ד  
אהבתי - את הרעיון ואת הביצוע. לגמרי לא לעדן!
 
כיפה בפייסבוק כיפה בטוויטר תוסף חדשות כיפה לכרום כיפה מאחורי הקלעים אפליקציית חדשות כיפה לאיפון אפליקציית חדשות כיפה לאנדרואיד