התגובות האחרונות שהגבתי
 
 
 
ט"ו שבט ה´תשפ"א
הדור חזו ראו הביטו והסכיתו לזוהרי וצוהרי התיבות החרוטים כי הינם יורדים בחסדי אלוקים חיים ואינם ניתנים אלא ליודעי עיתים לאותם נפשות זכים ורוחות ניכספים וכבר עידנים כבירים לא ניראים כאלה הרזים הערבים והלא המה ממש מחיים מתים לא היו יורדים בדור הבעשט נע אור שבעת הימים היו גומרים בהם שבחים והילולים ושרביט מלכות יהודה הגירה דמעות רתוחים למך בערכים ורם השפלים ואביונים ולפאר הדרכם ועיזוז תיפארתכם נקומה נא להיותינו מעתירים ומוקירים בקידה המך בערכו הדבוק מאח היו בשלומים עם כל בני בתיכם המסולאים אמן
י"א טבת ה´תשפ"א
אותיותיו בוערים כקורבנות וניחוחים לב מי לא יגמור בו הילולים ושבחים והלא הוא מדורות קדומים נועד למלאכים שרפים ופינות צבאות חשמלים גדודים וטפסרים מחייה לנפשות ניכספים ורוחות משתוקקים אשרי יולדתו ובעבור זיכויו לעמי סגולים ומרווה לשיות פזורים ישלם לכם בעל הגמולים כנפשכם וכנפש המעתיר עבורכם המצפה ניכסף הצועק וזועק להצלחתכם והשואג לאושרכם בכל העיתים בקידה המך בערכו וברום שיפלותו
ו´ חשון ה´תשפ"א
לאצולה ודגולה אלופה ערבה מרים גימל שבוע טוב טנא ברכות ושיפעי ישועות בשורותי הדלות ואביונות אפיק לרצונך ובכן איני יודע מהו ואיני מכיר ואף איני יודע מהו ארי פוטר נישגב הוא מיבנתי העניה לשוני מורגלת כבר למעלה מדלת עשורים פעמים מתלמוד ויש מפוסקים תנך זוהר ומספרים מרובים מחלקות מחוקקים ושיבטי לויים וכו והינם רבים וגדושים וכו מקווה וניכסף שהפקתי לנועם חפצך ורצונך והשבתי לשאלותייך אגב כרעה נפשי ונפלה לה רוחי כי הינך מיוסרת בגופך וחלישות נפשך יש בזה אריכות ועוד חזון למועד אולי בחסדי אלוקים חיים עוד נדבר איני יודע איך יוצרים לדבר ועתה אשים נישמתי בכפי קודם יוצרי ובוראי להיותי מעתירך ומפלל לישועותייך לאושרך ושימחתך בכל העיתים כרום ערכך הרם המכבדך ומוקירך המצפה וניכסף להצלחתך המך בערכו
ג´ חשון ה´תשפ"א
למרים האצולה המוכשרת ודגולה היו רב שלומים ירבה אלוקים חיים שלומך הצלחתך ואושרך כרום גלים וימים עמוקים אעשה לחפץ וציביון רצונך אני עבדך ומוקירך מתגורר בעיר ואם רבתי בית שמש תו ולשוני העילגת ומטורשת נהוגה וניכספה להיותה שאוגה כהאי לישנא דלה ואביונה דיברותייך נעמו וענוותך ריבתני והחייתני ומה נותר כי צילך נאה פרותייך ויצירותייך מתוקים דשנים וערבים אמת מימי אצילותיך איתנים מלך מלכים חי העולמים ירוממיך בכל העיתים ותיפרוץ לה הצלחתך וישועתיך כחומות בצורים והרים תלולים ואדירים כרום ערכך הרם הצועק זועק שואג ומעתיר לאושרך הצלחתך ושימחתך בכל העיתים וירחים בקידה המך בערכו
כ"ב סיון ה´תש"פ
ללא נושא / בתגובה לעצרת
אמרים מענגיעים כדורות קדומים ישר חילך ליראה קדומה חפץ אלוקים חיים בעובדי ליבך נהנתי למאוד
ד´ סיון ה´תש"פ
האמת שלשירך הלזה היו נוהגים לספרו ולקלסו גדולי גידולי ישיבת נוברדוק המעטירה ואף לי הדל ישנו עימי בכתובים היה חשקי לפארו עוד אך מה שהחשק חושק הזמן עושק ובעה עוד חזון למועד את בכישורי אומן עשית לו כיצירת מופת ישר כח שפתיים חשק
כ"ב אייר ה´תש"פ
איגרתך מעולפת ספירים ערבה מנופת צופים שזורה כדורות קדומים מנחתה בלולה בשס ופוסקים משודדת עמקים אדירים היה רב חשקי לפלפלה אך קצרה היריעה ובדקה מן הדקה עיין נא למרנא ורבנא רבנו הגרא נע בפרושו המאיר לעשרה מאמרות לרבנו האלוקי הרמע מפאנו נע על חידושו תפילה בלא כוונה כגוף בלא נשמה ועוד חזון למועד חפץ ונועם אלוקים חיים ישרה במעשיכם לאורך ימים ושנות חיים כנפשך וכנפש הדבוק באהבתך המצפה וניכסף לאושרך הצלחתך ושימחתך בכל העיתים כרום ערכך הרם בקידה המך בערכו
י"א אייר ה´תש"פ
שוב כובש יהושוע חומת יריחו בנרד ריחו בנועם והדר חקו ערבה לחיכו ומאכלת שלוחה מידו לבתק תוקף יצרו היכן נימצאה כתבנית ערוגתו נפשו אשר עימו עליה ניתעלס באהבתו כי הוא מדור קדומה ואיגרתו שלוחה כצנצנת המן שמורה ניתנה לבחירי סגולה בחסד חמלה וחנינה מרובה מחייה מתים באימרתה ומי ירהיב עוז ליגמור בה הילולה רבה אהוב החייתני הכותב וחותם בקרקע עולמים המשועבד להכרת טובתך בכל העיתים כנפש המצפה וניכסף לאושרך כעתר מעתיר להצלחתך ושימחתך המך בערכו
ו´ אייר ה´תש"פ
בקריאה ראשונה זלגה עיני דמעה בשניה ניגרה עד רצפה והייתה רתוחה בשלישית לעומתו נישמתי זעוקה כי כל אשר רוח אלוקים שזורה ונסוכה בליבו לא ישכב על כר יצועו ואתם הדור חזו כי אלו התבות מתוקות וערבות חדרי בטן יורדות להקים ולהחיות שיות פזורות לעדר עם סגולות ובעידנים ועיתות מיוסרות ניצבו קולמוסי מלכויות במלכות עולמות אצולות קמה וניצבה נפשי עם צבא אבריי גופי ותבעוני כי היכן נימצא כתבנית הבושם הלזה עד אשר פייסוני גדודים וטפסרים כי אף במרומים להם מחשים ומחשיבים ומה לך המך בערכים ליגמור בו הילולים החייתני כרום ערככם הרם הדורש ומעתיר לשלומכם הצלחתכם ואושרכם בכל העיתים לזה ויותר מזה בקידה אהובה המך בערכו
כ"ה ניסן ה´תש"פ
לגפן טעונה הדר פארה מרים הדגולה ואצולה שלמא רבה ויקירה בתחילתה נישמתי כנסה עצמה לבית הספק אם להגיב אך הטתי אפרכסת אוזני לבקשת נפשי ותביעת רוחי מאשר מונח בשקי וחכתי הדלים אולי ימצאו הדברים להיותם נאים קודם הדרך ובאם לא אזי משוגתי כרועה ונפולה לתחינת סליחתה ובחסד אל מעונה זו שרביט מלכותה הראשונה היוצאה כהינומה פרושה חזל הקדושים נע מביאים מעשה אשר אירע עם אדיר וגדול האביונים רבי חנינה בן דוסה נע אשר חזה לאנשי עירו הרוכשים קורבנות להעלותם לירושלים והוא אשר אין עימו פרוטה לפורטה עלה לירושלים לקח אבן אדירה על מנת להעלותה אך דא עקא לא יכל להרימה בצורת אנשים פשוטים ניגלו לפניו מלאכים וכה הייתה הצעתם ואימרתם אחוז אתה עימנו בקצה עזור עימנו ונעלה גם עלו הוא אוחז עודם מדברים עימו ומצא עצמו בירושלים עיר תפארה ועתה הגיעי בנפשך כי הלא הדברים תמוהים כי הרי מתחילה ידע הוא כי אין באפשרותו לנושאה מדוע אם כן טרח בה זאת ועוד אם ביקשו המלאכים לעשות עימו ניסים חסדים ורחמים מדוע ביקשו אותו לאחוז עימהם ומדוע לא עשו לנס לבדם מתחילתו ועד סופו יש עוד להאריך אך אקצר ואחוז במזבח העיקרי כי הוא ידע והשיג לסוד הניפלא אתה תעשה את שלך ואדון המערכה אב הבירה יעשה לשלו ידע והשיג הוא כי סוד ההצלחה אינו תלוי ועומד בכסף וממון כי אם בעת ששערי סיעתא דשמיא פתוחים וקל וחומר בן בן בנו של קל וחומר למוצלחת ומוכשרת כמותך אשר הצלחתך פרושה וידועה והמפורסמות אינם צריכים וזקוקים לראיות עשית את הטוב והנכון שלחת כישורייך האדירים על פני ימים רבים ועמוקים ובחסד אלוקים חיים עוד תחזי בלשד השמן ליקצור לכיסופייך והרני עומד איתן וחלוץ לירכוש יצירותייך ולהפיצם בכל גבול עולמים הייתה תשוקתי עוד להאריך אך מלאכת הכתיבה גבהה מימני את גדולה אדירה דגולה ואצולה המצפה ניכסף זועק צועק ומעתיו לאושרך הצלחתך ואושרך בכל העיתים המך בערכו
כ"ג ניסן ה´תש"פ
על סיפי מפתנים אזעק בניחרים להודיע נאמנים כי התבות הנחזים מתוקים ערבים ודשנים חדרי בטן יורדים לאמות סיפים מזעזעים כאודים מלהבות מצילים המה מדורות קדומים אשרי המושך בקולמוסים בהם החייה חלקות מחוקקים צילם נאה לשיבטי לויים ותנא רבה מסייעם בלשונות זהובים הוא מרנא ורבנא החזון איש נע באיגרת קמז כי האדם כעץ השדה הולך וגדל כל ימי חלדו והעמל וההישתדלות הן הן החיים באמת וכן הוא בשיחות הרן נע אות ז וכו ידידי אהובי רעי ורב חביבי נעמת לי למאוד המצפה ניכסף ומעתיר לשלומך בכל העיתים המך בערכו
כ"ב ניסן ה´תש"פ
בראשית דברים ותחילת אמרים אודה על חסדים עצומים וחמלות חנונים ששם חלקי בראש החלוצים על אמרייך הטהורים ותבותייך המזוקקים בהם נעשה בשרי חידודים חידודים וסהדי במרומים דימעותיי ניגרים ורתוחים כי המה כצינצונות המן נטועים ובהם בגובהי שחקים מתעלסים ליקראתם מגיחים גדודים וטפסרים דיו לטנא ביכורים אם בחכתו הנצו כאלה גידולים והלא הוא מדורות קדומים כאור שיבעת הימים נע וכתבנית מזבחו בליקוטי תפילות נע ערוכים צעוקים וזעוקים ומי ירהיב עוז ליגמור בהם הילולים הטוב והמטיב בהם קבועים ולהחיות בהן נפש כל חי בתוכם שזורים ונסוכים אנא קבעום לנצח ולדורים למען לא יסורו מנפש ניכספים ורוח מישתוקקים כנפשך ונפש הדורש טובתך אושרך ושמחתך בכל העיתים בקידה לפני הדרו המך בערכו וברום שפלותו
כ"ב ניסן ה´תש"פ
איגרתך מעולפת ספירים מחוללת פלאים כלוחות ראשונים רכובת אתונים צחורים מחייה נפש אביונים כגינות ורדים ריחה כהדסים לעומתה זעוקים בגרונות ניחרים נשמות אצולים היכן נימצא כדוגמת הבושם הלזה ישר כח שפתיים ישק
כ"ב ניסן ה´תש"פ
פשוט מתוק פשוט ערב החייתני לך בכחך הלזה להשיב לב שה פזורה ולהבעיר רוח גדיש וקמה כי אותיותייך ואור תבותייך יש בכוחם ועיזוזם להחיות בהם נפש כל חי ובזאת העידותה כי לא סר שבט ניכספים בינות דור יתומים עלה והצלח וחסד אלוקים ישרה לחפצו ונועמו במעשה ידייך כרום ערכך הרם הניכסף להצלחתך ואושרך בכל העיתים
כ"ב ניסן ה´תש"פ
ראיתי באיחור והוא מתוק ערב ודשן ובאמת שכולו שזור ונסוך במשנת רבותינו הקדושים נע כחשמלים ושרפים אשר מפיהם חיים ויצוקים דורות אחרונים כי כן הוא בתשובות רבנו הרדבז נע ובמרנא רבנו הסבא קדישא ההישמח ישראל מאלכסנדר נע ברב חידא נע בבן איש חי נע ובכמה מקומות בחמדת ליבנו בשפת אמת נע ועוד ועוד ודוק כי קצרתי חסד אלוקים עימך בכל העיתים
 
כיפה בפייסבוק כיפה בטוויטר תוסף חדשות כיפה לכרום כיפה מאחורי הקלעים אפליקציית חדשות כיפה לאיפון אפליקציית חדשות כיפה לאנדרואיד